HomePAK-OSI

Qasja e personave me aftësi të kufizuar në zyret e ofiçarisë

  Personat me aftësi të kufizuara në përditshmërinë e tyre hasin në vështirësi të shumta. Nxjerrja e ndonjë dokumenti personal paraqet prob

PUNËSIMI I PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA
OSI ne mogu da izaberu knjige
OSOBE SA INVALIDITETOM – NEVIDLJIVI LJUDI

 

Personat me aftësi të kufizuara në përditshmërinë e tyre hasin në vështirësi të shumta.

Nxjerrja e ndonjë dokumenti personal paraqet problem në vete.

Në shumicën e ofiçarive nëpër fshatra, këta persona e kanë më të lehtë t’i kryejnë shërbimet, ngase zyrat e tilla ndodhen në katet përdhesë.

Megjithatë, vështirësitë paraqiten në ato vende ku këto shërbime ofrohen në katet e sipërme.

Andaj, kur kemi të bëjmë me raste të tilla, e vetmja mundësi për të kryer punë mbetet shoqëruesi i tyre.

Ky tekst nuk paraqet qëndrimet e Ministrisë për Kulturë dhe Informim të Republikës së Serbisë

COMMENTS