HomePAK-OSI

SI TË PËRMIRËSOJMË BASHKËPUNIMIN E AUTORITETIT, MEDIAVE DHE SHOQATAVE KUR JANË NË FYTJE PAK

Kur themi “njohshmëria e personave me aftësi të kufizuara në shoqëri”, nënkuptojmë rolin e medias, autoriteteve dhe shoqatave. Personat me aftë

POZICIONI I PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË RRETHIN E PÇINJËS
Qasja e personave me aftësi të kufizuar në zyret e ofiçarisë
Pristup osoba sa invaliditetom mesnim kancelarijama

Kur themi “njohshmëria e personave me aftësi të kufizuara në shoqëri”, nënkuptojmë rolin e medias, autoriteteve dhe shoqatave.

Personat me aftësi të kufizuara janë një popullatë shumë e ndjeshme dhe specifike. Ndjeshmëria është e rrënjosur në faktin se aftësia e kufizuar i bën këta njerëz të ndryshëm. Fakti i arritur nga kërkimi dhe puna në terren, me përdorues të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë, është se njerëzit në përgjithësi, gjithçka që është e ndryshme dhe që shkon përtej qëllimit të standardit të përgjithshëm, është e vështirë ose nuk pranohet fare, kështu që kjo është më shpesh rasti me personat me aftësi të kufizuara.

Pozita e PAK në rrethin e Pçinit njihet si e vështirë, dhe roli dhe përgjegjësia e përfaqësuesve të qeverisë, mediave dhe shoqatave është ta lehtësojnë atë pozicion përmes sinergjisë dhe përpjekjeve të përbashkëta.

Rolin kryesor dhe drejtues e kanë përfaqësuesit e autoriteteve, përkatësisht institucionet kompetente që janë vendimmarrësit dhe që disponojnë buxhetin në numrin më të madh të situatave.

Përfaqësuesit e mediave dhe shoqatave e dinë shumë mirë se gjithçka varet nga ajo se si qeveria e sheh dhe njeh pozicionin e PAK në rajonin tonë, sepse çdo përmirësim i situatës në masën më të madhe varet nga qeveria. Mënyra dhe shpejtësia, si dhe shkalla në të cilën do të zgjidhet një problem, varet nga perceptimi i qeverisë për problemet me të cilat përballen PAK. Është më se e qartë për çdo qytetar që qeveria miraton dhe zbaton ligje dhe akte nënligjore.

Kjo është arsyeja pse Shoqata e Qytetarëve Variacion përcaktoi rekomandimet për bashkëpunim ndërmjet autoriteteve, mediave dhe shoqatave:

Mendojmë se bashkëpunimi mes shoqatës dhe medias, si dhe autoriteteve mediatike në rrethin e Pçinit është solid, por kjo nuk do të thotë se nuk mund të jetë më i mirë. Mediat lokale përgjithësisht përgjigjen kur ftohen nga shoqata dhe kur ndonjë problem apo ngjarje duhet të pasqyrohet nga media, por ne gjithashtu besojmë se mediat që janë nën autoritetin e qeverisë dhe që marrin para nga buxheti duhet të kenë formatet javore, të cilat do të trajtojnë vazhdimisht problemet e aftësisë së kufizuar, me tema të ndryshme, duke theksuar problemet më të ndryshme në fushën e aftësisë së kufizuar.

Personat me aftësi të kufizuara nuk duhet të përfaqësohen si “të vegjël”, “të margjinalizuar” dhe “të padukshëm”. Detyra e medias është të krijojë një imazh për publikun se personat me aftësi të kufizuara janë qytetarë të barabartë të shoqërisë sonë, edhe pse janë të ndryshëm për shkak të handikapit që kanë. Është gjithashtu e nevojshme ndërgjegjësimi i qytetarëve pa aftësi të kufizuara përmes mediave për mënyrën se si ata i pranojnë PAK si anëtarë të plotë të komunitetit social. PAK nuk duhet të lejohen të jenë lajme sporadike në media në rastet kur ndodhin ndonjë incident apo diskriminim të papranueshëm shoqërisht, por duhet krijuar dhe krijuar opinion publik që do të ndërgjegjësojë për barazinë e personave me aftësi të kufizuara dhe pranimin e diversitetit të tyre.

Ky tekst nuk paraqet qendrimet e Ministrise per Kulture dhe Media te Republikes se Serbise

COMMENTS